overige rechtsgebieden

Huurrecht advocaat

Wilt u uw eigen woning verhuren? Verhuurt of huurt u bedrijfsruimte? Wanneer er sprake is van huur regelt het huurrecht de plichten van huurder en verhuurder. 

In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt  tussen huur en verhuur van woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (ruwweg winkel- en horecapanden) en overige bedrijfsruimte. Bij woon- en middenstandsbedrijfsruimte heeft de huurder een zeer sterke positie door de huurbescherming. Die houdt in dat de huurovereenkomst niet zomaar door een opzegging kan worden beëindigd. De huurder van een winkel- of horecapand heeft tevens recht op termijnbescherming. Dit recht geeft de ondernemer de kans om zijn investering terug te verdienen. Er is namelijk wettelijk een minimale huurperiode van vijf plus vijf  jaar vastgelegd. Bovendien kunnen zowel huurder, als verhuurder van dit soort panden na een huurperiode van vijf jaar de huurprijs laten toetsen en nader laten vaststellen door de kantonrechter. 

Indeplaatsstelling en renovatie

Iedere ondernemer in de detailhandel of horeca heeft het recht op indeplaatsstelling. Dit houdt in dat bij overname van de onderneming, als aan de voorwaarden voor indeplaatsstelling is voldaan, het lopende huurcontract door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet.. Anderzijds heeft de verhuurder bij renovatie het recht om de huurovereenkomst op te zeggen.

Huur kantoorruimte

De huurder van kantoorruimte heeft weinig wettelijke bescherming. Er is geen minimum termijn van de huur. Na afloop van de contractuele huurtermijn kan de overeenkomst op ieder moment worden opgezegd door de huurder of verhuurder. De huurder heeft wel recht op ontruimingsbescherming.

Ontruimingsbescherming

Als de huurder een ontruimingsaanzegging krijgt van de verhuurder kan hij de rechter vragen om ontruimingsbescherming. Dan wordt er gekeken naar de belangen van verhuurder en huurder en welke het zwaarst wegen. Met maximaal drie jaar kan de ontruiming worden uitgesteld. 

Complexiteit

U ziet het, het huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte is complex. Wij helpen u graag als u advies en rechtsbijstand nodig heeft. Denkt u daarbij aan de volgende gevallen: 

 • Beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming
 • Indeplaatsstelling bij verhuur van bedrijfsruimte
 • Huurachterstand
 • Huurprijsgeschillen
 • Onderhoudsgeschillen
 • Terugvordering van waarborgsommen
 • Medehuurderschap

Wilt u meer weten? Bel 033-463 77 27 of mail info@ariensadvocaten.nl 

onroerend goed / vastgoedrecht

Onroerend goed

Gaat u uw huis verkopen en een ander huis kopen? Wilt u uw eigen woning uitbouwen? Of een eigen huis laten bouwen op een mooie kavel? Bent u ingeloot voor een nieuwbouwproject? Wilt u als ondernemer een bedrijfspand of winkelruimte huren of kopen? Wat de onroerende goed zaak ook is, er kunnen tal van geschillen ontstaan. Geschillen bij koop en verkoop, aannemingsovereenkomsten, verbouwingen, projectontwikkeling, burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen enzovoort. U krijgt dan te maken met vastgoedrecht. Vaak zijn er raakvlakken met het omgevingsrecht en het huurrecht <interne link naar huurrecht>. Zoals bij bouwvergunningen, bestemmingsplannen en een huurovereenkomst.

Vastgoedrecht advocaat

Om de geschillen op te lossen schakelt u een vastgoedrecht advocaat in. Hij of zij staat u bij met raad en daad. Denkt u bijvoorbeeld aan situaties waarin de koper de financiering niet rond krijgt. Een huurder die niet wil vertrekken. Buren die een aanbouw willen plaatsen waar u het niet mee eens bent. Een aannemer die zijn afspraken niet nakomt. Een koper die u aansprakelijk stelt voor lekkage in de badkamer. Nieuwe buren die een stuk grond als hun eigendom claimen. Buren die een poort met slot hebben geplaatst op grond waarop u recht van overpad heeft. Of de aannemer die meerwerk berekent, terwijl er een vaste aanneemsom is afgesproken. Voor dit soort onroerend goed zaken heeft u juridische bijstand nodig. De specialisten van Ariëns Schoonderbeek advocaten adviseren u en staan u bij. 

Specialisaties

Ariëns Schoonderbeek advocaten begeleidt u en geeft u deskundig advies. Bij vastgoedrecht adviseren wij onder andere over:

 • Appartementsrechten
 • Bouwrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Pacht
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Hypotheekrechten
 • Koop/verkoop (particulier) onroerend goed
 • Koop/verkoop commercieel onroerend goed
 • Verborgen gebreken

Wilt u meer weten? Bel 033-463 77 27 of mail info@ariensadvocaten.nl

overeenkomstenrecht

Uitgangspunt is dat partijen in beginsel vrij zijn om zelf de inhoud van hun overeenkomst te bepalen. De wet maakt hierop echter diverse uitzonderingen, zoals bij de consumentenkoop, maar ook bij de overeenkomsten van opdracht en de franchise- en agentuurovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden in hoge mate door wettelijke regels beheerst, waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken. Kennis van deze regels is een eerste vereiste om tot een gedegen en juridisch rechtsgeldige overeenkomst te komen.

Daarnaast is het van groot belang om de door partijen gemaakte afspraken én hun bedoelingen in een zo sluitend mogelijk contract vast te leggen. In de praktijk blijkt helaas dat veel juridische procedures betrekking hebben op (de uitleg van) onduidelijke overeenkomsten. Dit kan voorkomen worden door tijdig juridisch advies in te winnen en de afspraken door een gespecialiseerd advocaat op een eenduidige wijze schriftelijk te laten vastleggen. Dat voorkomt problemen en onnodige procedures achteraf. Wij kunnen u adviseren en begeleiden op onder meer de volgende rechtsgebieden:

 • koopovereenkomst;
 • huurovereenkomst;
 • opdrachtovereenkomst;
 • arbeidsovereenkomst;
 • schenkings-, bruikleen- en geldleningsovereenkomst;
 • (exclusieve) distributieovereenkomst;
 • algemene in- en verkoopvoorwaarden;
 • overnamecontracten;
 • beslag- en executierecht;
 • zekerhedenrecht;
 • managementovereenkomst;
 • vertegenwoordiging;
 • nakoming, ontbinding, opschorting van overeenkomsten;
 • schadevergoeding.

Wilt u meer weten? Bel 033-463 77 27 of mail info@ariensadvocaten.nl